Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en aanbod van Dataram Kachels, handelend onder de handelsnaam Dataram Kachels. Dataram Kachels is gevestigd aan de Haaksbergerstraat 705J 7545 PH Enschede .

1.2

Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend en een schriftelijke bevestiging van Dataram Kachels is ontvangen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.3

Onder afnemer wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), die met Dataram Kachels in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4

Door het gebruik van de website van Dataram Kachels en/of het plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

1.5

Algemene voorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dataram Kachels is ingestemd. Ingeval de afnemer eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een contract met Dataram Kachels  heeft gesloten wordt ervan uitgegaan dat deze algemene voorwaarden stilzwijgend tevens van toepassing zijn op eventuele daarop volgende orders cq. af te sluiten overeenkomsten, welke mondeling, schrif-telijk, per fax of per e-mail worden doorgegeven.

1.6

Dataram Kachels  behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

 

Artikel 2 – offerte – aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd dan wel, in het geval het aankoop via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door afnemer opgegeven e-mailadres. Dataram Kachels  heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen of uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. In dat geval zal Dataram Kachels  afnemer dit binnen tien dagen na de ontvangt van de order mededelen.

2.4

De afnemer en Dataram Kachels  komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.5 is voldaan.

2.5

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven betreffende functionaliteiten, prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. met betrekking tot alle producten en aanbiedingen die telefonisch, via e-mail of via internet worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dataram Kachels  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3 – prijzen

3.1

Alle prijzen op de website van Dataram Kachels  zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Verzendkosten kan verschillen met betrekking tot het product en aantal te bestellen producten.

3.2

Speciale aanbiedingen en afwijkende tarieven zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3

De afnemer is de prijs verschuldigd die Dataram Kachels  in haar orderbevestiging conform artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan afnemer heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dataram Kachels worden gecorrigeerd.

3.4

Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de order en de uitvoering daarvan, dan kan de afnemer de order annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dataram Kachels .

 

Artikel 4 – betaling

4.1

Het eigendomsrecht van de bestelde producten berust bij Dataram Kachels  totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door Dataram Kachels  is ontvangen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Pas dan gaat het eigendomsrecht over naar de afnemer.

4.2

Dataram Kachels  behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente over het door hem verschuldigde bedrag.

4.4

Dataram Kachels  behoudt zich het recht voor om de vordering die niet binnen de gestelde termijn worden voldaan uit te besteden aan een gerechtsdeurwaarders- of incassobureau. Bijkomende kosten zijn dan ook voor de afnemer.

4.5

In geval van niet-tijdige betaling is Dataram Kachels  bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of verdere levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, met inbegrip van betaling van verschuldigde rente en kosten. Indien er geen betaling wordt ontvangen, wordt er 14 dagen na factuurdatum een herinnering verzonden met een verzoek tot betaling binnen 7 dagen. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan worden € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht in aanvulling op het reeds openstaande factuurbedrag. Ook wordt een aanmaning verzonden, met een hernieuwd verzoek tot betaling binnen 7 dagen. Wordt ook aan dit verzoek niet voldaan, dan worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht in aanvulling op het reeds openstaande factuurbedrag en de eerdere administratiekosten. Ook wordt een ingebrekestelling naar u verzonden met een laatste verzoek tot betaling binnen 5 dagen. Betaalt u niet, dan wordt de volledige vordering inclusief administratiekosten en wettelijke rente uit handen gegeven aan een deurwaarder cq. incassobureau.

 

Artikel 5 – levering en leveringstermijn

5.1

Na het plaatsen van een order via website, telefonisch of per mail bij Dataram Kachels  ontvangt de afnemer binnen 24 uur een orderbevestiging via e-mail met daarin een overzicht van de relevante afnemer – en ordergegevens, inclusief de bestelde producten, prijzen, het afleveradres, de geselecteerde levermethode en verzendkosten.

5.2

Orders worden zo snel mogelijk afgeleverd. Dataram Kachels  streeft ernaar om orders zo snel mogelijk te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de order. Voor orders die worden geleverd op vooruitbetaling geldt een uiterste leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Dataram Kachels kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3

Bij een levertijd langer dan vier weken heeft de afnemer het recht de bestelling te annuleren. Na de vierde week neemt Dataram Kachels  hierover contact op met de afnemer. Dataram Kachels  kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken.

5.4

Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door een afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Het is mogelijk dat producten, die op de website van Dataram Kachels  als leverbaar cq. voorradig staan aangeduid, toch niet leverbaar cq. voorradig zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Dataram Kachels  streeft ernaar om vertragingen in de levertermijn binnen één werkdag telefonisch of per email aan de afnemer te melden.

5.5

Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven leveradres. Indien beschikbaar ontvangt u na verzending per e–mail tracktrace-code van de levering.

5.6

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer. Dataram Kachels  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van producten tijdens het verzendproces.

5.7

Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding jegens Dataram Kachels .

5.8

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende afspraken en voorwaarden gelden.

 

Artikel 6 – ruilen en retourneren van gekochte producten

6.1

De afnemer kan een artikel tot uiterlijk 14 werkdagen na levering (de officiële zichttermijn conform de Wet Kopen op Afstand) zonder opgaaf van reden retourneren. Een artikel kan alleen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, complete verpakking, inclusief alle meegezonden documentatie en garantiebewijzen worden geretourneerd. Het aankoopbedrag (= het orderbedrag exclusief eventueel berekende verzendkosten) zal worden terugbetaald. Retourzendkosten die de afnemer maakt komen voor eigen rekening van de afnemer.

6.2.

De afnemer kan een artikel dat defect is ontvangen uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering retourneren of ruilen. Ingeval van retourneren zal het aankoopbedrag (= het orderbedrag exclusief eventueel berekende verzendkosten) aan de afnemer worden terugbetaald. Ingeval van ruilen zal het aankoopbedrag (= het orderbedrag exclusief eventueel berekende verzendkosten) van de originele aankoop met die van de ruilaankoop worden verrekend. Eventuele retourzendkosten die de afnemer hierdoor maakt komen voor eigen rekening van de afnemer.

6.3

Terugbetaling in geval van retournering vindt plaats binnen veertien werkdagen na ontvangst van het geretourneerde artikel die voldoet aan artikel 6.1.

6.4

Producten die in opdracht speciaal voor klant/afnemer zijn geproduceerd kunnen niet worden geretourneerd

6.5

Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

6.6

Eventuele kosten die Dataram Kachels maakt doordat de afnemer goederen ongefrankeerd, onzorgvuldig verpakt of fout geadresseerd naar Dataram Kachels  verstuurt zullen op de afnemer worden verhaald en in mindering worden gebracht op het factuurbedrag.

 

Artikel 7 – garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen

7.1

Voor de door Dataram Kachels  geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Dataram Kachels  vervult gedurende deze garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Een richtlijn voor de afhandeling van retouren kan er contact worden opgenomen met Dataram Kachels.

7.2

Indien een product binnen de garantietermijn defect raakt heeft u recht op een vervangend of gerepareerd product, muv. de houtkachels, hiervoor geld een garantietermijn van (een jaar) Afnemer dient te allen tijde eerst contact met Dataram Kachels  op te nemen om het defect te verifiëren, alvorens het product te retourneren. Mocht het product niet meer geleverd kunnen worden, zal Dataram Kachels  afnemer een alternatief product met dezelfde functionaliteit aanbieden. De retourzendkosten van het defecte product komen voor rekening van de afnemer.

7.3

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd, en verder in de volgende gevallen:

 • indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door Dataram Kachels  geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet door cq. met toestemming van Dataram Kachels  of de fabrikant zijn verricht
 • indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brandschade door het niet goed onderhouden van het rookkanaal of waterschade
 • indien de gebreken het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik een niet met de bestemming corresponderend gebruik
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, verwaarlozing, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

7.4

De afnemer is gehouden Dataram Kachels  te vrijwaren van enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Dataram Kachels  BV zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen.

7.5

Het is mogelijk dat Dataram Kachels  op haar internetsite links opneemt naar andere website die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dataram Kachels  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8 – overmacht

8.1

In geval van overmacht is Dataram Kachels  niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer:

 • stakingen
 • brand
 • bedrijfsstoringen
 • energiestoringen
 • storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen
 • het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite
 • transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Dataram Kachels  toe of van Dataram Kachels  naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd
 • het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning

 

Artikel 9 – intellectuele eigendomsrechten

9.1

De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of internetsite berusten bij Dataram Kachels , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

9.3

Het is de afnemer verboden gebruik te maken van cq. wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dataram Kachels , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10 – registratie en gebruik van persoonsgegevens

10.1

Dataram Kachels  zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy-beleid. De afnemer gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

10.2

De afnemer kan de aan Dataram Kachels  verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

10.3

De registratie van de persoonsgegevens is niet beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL.

10.4

Dataram Kachels  neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 11 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Dataram Kachels  of overeenkomsten gesloten met Dataram Kachels  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Artikel 12 – overige bepalingen

12.1

Dataram Kachels  is gevestigd aan de Haaksbergerstraat 705J 7545 PH Enschede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 53272617. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze algemene voorwaarden te zenden aan Dataram Kachels , Haaksbergerstraat 705J 7545 PH Enschede, of naar het e-mailadres zoals zoals vermeld bij de contactgegevens op de betreffende internetsite.

12.2

Dataram Kachels  is tevens telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op nummer +31 (0)6 – 122 381 13

12.3

Dataram Kachels  streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.

 

Dataram Kachels

Haaksbergerstraat 705 J
7545 PH Enschede

T: +31 (0)6 – 122 381 13
E: info@dataramkachels.nl